Creixement sostingut......

  • 2002 - 2024 

  • D'entitats de foment de la llengua catalana 

  • Ara son, 361 entitats 

  • Àmbits privats, institucionals i socials 

  • Per promoure actituds positives envers el català

El Cens d'entitats de foment de la llengua catalana creix fins a les 361 entitats amb la incorporació de 55 associacions i fundacions d’àmbits diversos. Agrupa entitats privades sense finalitat de lucre, organitzacions sindicals i empresarials, col·legis professionals i altres corporacions de dret públic que duen a terme activitats per fomentar la llengua catalana, dins del seu àmbit d'actuació.

S'entén per foment de la llengua catalana la realització d'activitats que promouen actituds positives envers el català o tendeixen a incrementar-ne el coneixement o l'ús entre la població en general o en col·lectius concrets.

“200 entitats del Cens pertanyen a l’àmbit cultural”

Creix el foment de la llengua catalana a tots els països catalans

L’Evolució del Cens

El Cens d’entitats de foment de la llengua catalana ha arribat aquest any fins a les 361 entitats, duplicant el creixement mitjà dels darrers anys. De les 361 entitats, 200 són de l’àmbit cultural; 46 d’integració social; 42 del professional, laboral i empresarial; 36 de l’àmbit dels joves, el lleure i l’esport; 23 de foment de la llengua; i 13, de la ciència i la tecnologia.

La Resolució CLT/2087/2024, de 6 de juny, estableix quines entitats en formen part, tant les que renoven com les que s’hi han inscrit aquest any, així com també les no renovacions i les exclusions.

El Cens d’entitats de foment de la llengua catalana es va crear el 2002, amb 22 entitats inicials, i agrupa fundacions i associacions d’àmbits diversos de tots els territoris de parla catalana que impulsen activitats per promoure actituds positives envers el català o per incrementar-ne el coneixement o l’ús entre la població en general o en col·lectius concrets.

Cada any, de l’1 de gener al 31 de març, les entitats poden sol·licitar la renovació o inclusió al Cens.

Moltes d’aquestes entitats, gairebé 200, tenen previst expressament als seus estatuts el foment de la llengua catalana.

Entre aquestes entitats hi ha els col·legis professionals, que el tenen previst a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i col·legis professionals: "fomentar l'ús de la llengua catalana entre les persones col·legiades i en els àmbits institucionals i socials en els quals s'exerceix la professió". Les donacions a favor de fundacions o associacions que hi figuren desgraven en l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Creix el foment de la llengua catalana a tots els països catalans

Imatge-portada: Imatge foment de la llengua catalana/països catalans
Fonts, Imatges i gràfics: Sala Premsa/Govern de la Generalitat de Catalunya